Dasar Privasi

1. Peruntukan Am

Dasar pemprosesan data peribadi ini dibuat mengikut keperluan undang-undang Persekutuan mulai 27.07.2006. Data Peribadi” dan mentakrifkan prosedur untuk pemprosesan data peribadi dan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan data peribadi yang diambil oleh Kasino Dalam Talian PariMatch (selepas ini “Pengendali”).
1.1. Matlamat utama Pengendali dan syarat aktivitinya adalah untuk menghormati hak dan kebebasan seorang lelaki dan warganegara apabila memproses data peribadi mereka, termasuk perlindungan hak privasi, rahsia peribadi dan keluarga.
1.2. Polisi Pengendali semasa mengenai pemprosesan data peribadi (selepas ini – Polisi) terpakai kepada semua maklumat yang Pengendali boleh perolehi mengenai pelawat laman web http://parimatch-casino-malaysia.net.

2. Konsep asas yang digunakan dalam Polisi

2.1 Pemprosesan automatik data peribadi – pemprosesan data peribadi melalui peralatan komputer;
2.2 Penyekatan data peribadi – adalah penamatan sementara pemprosesan data peribadi (kecuali apabila pemprosesan diperlukan untuk menjelaskan data peribadi);
2.3 Laman web bermaksud satu set bahan grafik dan maklumat, serta program komputer dan pangkalan data, memastikan ketersediaannya di Internet di alamat rangkaian http://parimatch-casino-malaysia.net;
2.4 Sistem Maklumat Data Peribadi – satu set data peribadi yang terkandung dalam pangkalan data data peribadi, dan teknologi maklumat dan cara teknikal memastikan pemprosesannya;
2.5 Penyesuaian data peribadi – tindakan, akibatnya adalah mustahil untuk menentukan, tanpa menggunakan maklumat tambahan, data peribadi yang dimiliki oleh Pengguna tertentu atau subjek data peribadi yang lain;
2.6 Pemprosesan data peribadi – sebarang tindakan (operasi) atau set tindakan (operasi) yang dilakukan dengan atau tanpa penggunaan cara automasi dengan data peribadi, termasuk pengumpulan, rakaman, sistematisasi, pengumpulan, penyimpanan, penjelasan (pengemaskinian, pengubahsuaian), pengekstrakan , penggunaan, pemindahan (pengedaran, peruntukan, akses), anonimisasi, penyekatan, pemadaman, pemusnahan data peribadi;
2.7 Pengendali – badan negeri, pihak berkuasa perbandaran, entiti undang-undang atau individu, secara bebas atau bersama-sama dengan orang lain, mengatur dan (atau) menjalankan pemprosesan data peribadi, serta menentukan tujuan pemprosesan data peribadi, komposisi data peribadi yang akan diproses, tindakan (operasi) yang dilakukan dengan data peribadi;
2.8 Data peribadi – sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada Pengguna tertentu atau boleh ditakrifkan di laman web http://parimatch-casino-malaysia.net;
2.9. Pengguna – mana-mana pelawat ke laman web http://parimatch-casino-malaysia.net;
2.10. Peruntukan data peribadi – tindakan yang bertujuan untuk mendedahkan data peribadi kepada orang tertentu atau kalangan orang tertentu;
2.11. Penyebaran data peribadi – sebarang tindakan yang bertujuan untuk mendedahkan data peribadi kepada pelbagai orang yang tidak ditentukan (pemindahan data peribadi) atau untuk menjadikan data peribadi tersedia kepada bilangan orang yang tidak terhad, termasuk penerbitan data peribadi dalam media, penempatan dalam maklumat dan rangkaian telekomunikasi atau menyediakan akses kepada data peribadi dengan cara lain;
2.12. Pemindahan data peribadi merentas sempadan – pemindahan data peribadi ke wilayah negara asing kepada pihak berkuasa negara asing, individu asing, atau entiti undang-undang asing;
2.13. Pemusnahan data peribadi – sebarang tindakan, akibatnya data peribadi dimusnahkan secara tidak dapat dipulihkan dengan kemustahilan untuk memulihkan kandungan data peribadi selanjutnya dalam sistem maklumat data peribadi dan (atau) pemusnahan media material data peribadi.

3. Pengendali boleh memproses data peribadi Pengguna yang berikut

3.1. Nama keluarga, nama pertama, patronimik;
3.2. Alamat emel;
3.3. Alamat emel;
3.4. Nombor telefon;
3.5. Tahun, bulan, tarikh dan tempat lahir;
3.6. Foto;
3.7. Tapak ini juga mengumpul dan memproses data tidak peribadi pelawat (termasuk kuki) menggunakan perkhidmatan statistik Internet (Yandex Metrika dan Google Analitis, dsb.).
3.8. Data yang disebut di atas selepas ini dalam teks Polisi ini digabungkan dengan konsep umum Data Peribadi.

4. Tujuan Pemprosesan Data Peribadi

4.1 Tujuan pemprosesan data peribadi Pengguna adalah untuk memaklumkan Pengguna dengan menghantar e-mel; kesimpulan, pelaksanaan dan penamatan kontrak undang-undang sivil; memberikan Pengguna akses kepada perkhidmatan, maklumat dan/atau bahan yang terkandung di laman web.

4.2 Operator juga mempunyai hak untuk menghantar pemberitahuan Pengguna tentang produk dan perkhidmatan baharu, tawaran istimewa dan acara berbeza. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk menerima mesej maklumat dengan menghantar e-mel kepada Operator di [email protected] dengan nota “Tolak pemberitahuan tentang produk dan perkhidmatan baharu serta tawaran istimewa”.
4.3 Data tanpa nama Pengguna, dikumpul dengan dialp perkhidmatan statistik Internet, berfungsi untuk mengumpul maklumat mengenai tindakan Pengguna di Laman Web, meningkatkan kualiti Laman Web dan kandungannya.

5. Asas undang-undang untuk pemprosesan data peribadi

5.1 Operator memproses data peribadi Pengguna hanya jika Pengguna mengisi dan/atau menghantarnya secara bebas melalui borang khas yang terdapat di tapak http://parimatch-casino-malaysia.net. Dengan mengisi borang yang berkaitan dan/atau menghantar data peribadinya kepada Pengendali, Pengguna menyatakan persetujuannya kepada Polisi ini.
5.2 Operator memproses data tanpa nama mengenai Pengguna jika ia dibenarkan dalam tetapan penyemak imbas Pengguna (penyimpanan fail “kuki” dan penggunaan teknologi JavaScript didayakan).

6. Prosedur mengumpul, menyimpan, memindahkan dan pemprosesan lain data peribadi

Keselamatan data peribadi, yang diproses oleh pengendali, disediakan oleh pelaksanaan langkah-langkah undang-undang, organisasi dan teknikal, yang diperlukan untuk memenuhi keperluan undang-undang semasa dalam bidang perlindungan data peribadi sepenuhnya.
6.1 Pengendali menyediakan keselamatan data peribadi dan mengambil semua langkah yang mungkin, tidak termasuk akses kepada data peribadi oleh orang yang tidak dibenarkan.
6.2 Data peribadi Pengguna tidak akan sekali-kali, dalam keadaan apa pun, dipindahkan kepada pihak ketiga, kecuali dalam kes yang berkaitan dengan pelaksanaan perundangan semasa.
6.3 Sekiranya mengenal pasti ketidaktepatan dalam data peribadi, Pengguna boleh mengemas kininya sendiri, dengan menghantar notis ke alamat e-mel Pengendali [email protected]a.net dengan nota “Pengemaskinian data peribadi”.
6.4 Tempoh pemprosesan data peribadi adalah tidak terhad. Pengguna boleh menarik balik persetujuan mereka terhadap pemprosesan data peribadi pada bila-bila masa dengan menghantar notis melalui e-mel ke alamat e-mel Pengendali [email protected], bertanda “Penarikan balik persetujuan pemprosesan data peribadi”.

7. Pemindahan data peribadi merentas sempadan

7.1 Sebelum pemindahan data peribadi merentasi sempadan, pengendali bertanggungjawab untuk memastikan bahawa negara asing, ke wilayah yang sepatutnya pemindahan data peribadi dijalankan, memberikan perlindungan yang boleh dipercayai terhadap hak subjek data peribadi.
7.2 Pemindahan data peribadi merentasi sempadan ke negara asing, yang tidak memenuhi keperluan di atas, boleh dilakukan hanya jika persetujuan bertulis subjek data peribadi untuk pemindahan data peribadinya dan/atau prestasi merentasi sempadan kontrak, yang mana subjek data peribadi adalah pihak, tersedia.

8. Peruntukan akhir

8.1 Pengguna boleh mendapatkan sebarang penjelasan mengenai soalan yang diminati mengenai pemprosesan data peribadi mereka dengan menghubungi Pengendali melalui e-mel di [email protected]
8.2 Dokumen ini akan menggambarkan sebarang perubahan dalam dasar pemprosesan data peribadi Pengendali. Dasar ini sah selama-lamanya sehingga ia digantikan dengan versi baharu.
8.3. Versi semasa Polisi tersedia secara percuma di Internet di http://parimatch-casino-malaysia.net/privacy-policy. macos/deepLFree.translatedWithDeepL.text